Gebruikersvoorwaarden

1 ALGEMEEN

1.1 Dutch Health Hub (“Platform”) is ontwikkeld door of in opdracht van de besloten vennootschap,Jaarbeurs B.V., statutair gevestigd aan Jaarbeursplein 6, 3521 AL te Utrecht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30149551 (“wij” of “ons“) en is bedoeld voor geïnteresseerden in de desbetreffende sector (“u” of “uw”). Middels het Platform krijgt u toegang tot content en productinformatie (“Informatie“) en kunnen wij u in contact brengen met leveranciers van Informatie, diensten en/of producten.

1.2 Op het gebruik van het Platform zijn deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing.

2 TOEGANG TOT HET PLATFORM

2.1 Voor toegang tot delen van het Platform heeft u een account (“Account”) nodig. U kunt uw Account activeren voor een door uw voornaam, achternaam en e-mailadres in te vullen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Het e-mailadres is uw gebruikersnaam. u ontvangt een e-mail met een link waarmee u zelf een wachtwoord kunt instellen. U kunt het wachtwoord later ook zelf wijzigen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan eveneens door uw voornaam, achternaam en e-mailadres in te vullen en akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden. Om toegang tot specifieke informatiedocumenten (Whitepapers) te krijgen dient u tevens een zakelijk telefoonnummer en naam van uw organisatie in te vullen.

2.2 Uw Account is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en het is u niet toegestaan eenander toegang te verschaffen tot uw Account door Uw gebruikersnaam en wachtwoord te delen met de betreffende derde. Indien u weet of vermoedt dat een derde uw wachtwoord kent, dan dient u uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact op te nemen met ons op hetonderstaande e-mailadres.

2.3 Wij hebben het recht om uw toegang tot het Platform te blokkeren, bijvoorbeeld in het geval dat meerdere malen een onjuiste gebruikersnaam en/of wachtwoord is ingevoerd of in het geval van verdenking van (het verschaffen van) ongeautoriseerde toegang. Als uw toegang tot het Platform is geblokkeerd, verzoeken wij u contact op te nemen met ons op het onderstaande e-mailadres.

2.4 U bent ermee bekend en aanvaardt dat wij het recht hebben om op elk gewenst moment:

a. deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of op te zeggen; en/of
b. het Platform en/of onderdelen, waaronder functionaliteiten daarvan, uit te breiden, te wijzigen of te beëindigen.

2.5 Bij wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zullen wij u informeren via het Platform.

2.6 U hebt op elk gewenst moment het recht de Gebruikersvoorwaarden op te zeggen door uw Account te verwijderen.

2.7 In het geval uw recht om het Platform te gebruiken op grond van deze Gebruiksvoorwaarden eindigt, zijn wij gerechtigd uw toegang tot het Platform te blokkeren en uw Account verwijderen.

3 GEBRUIK VAN HET PLATFORM

3.1 U dient verantwoordelijk en zorgvuldig om te gaan met het Platform en de Informatie daarop. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

a. technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen;
b. het Platform aan derden in enige vorm beschikbaar te stellen, zoals maar niet beperkt tot verhuur, of andere vormen van openbaar maken waarin niet voorzien is in de Gebruiksvoorwaarden;
c. om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, de beschikbaar gestelde Informatie te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren;
d. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Jaarbeurs en/of derden;
e. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
f. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal.

4 BESCHIKBAARHEID PLATFORM EN INFORMATIE

4.1 Het Platform is bedoeld als medium om u Informatie te verschaffen over onderwerpen en/of diensten en/of producten van Jaarbeurs of derden. De beschikbare Informatie op het Platform zal voortdurend variëren. Wij behouden ons het recht voor om het aanbod van Informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4.2 De Informatie op het Platform is afkomstig van derden. Wij streven ernaar:

a. de Informatie op het Platform zoveel mogelijk aan te bieden onder de vermelding van de bron;
b. u via het Platform steeds correcte en actuele Informatie te geven.

4.3 Het is mogelijk dat de Informatie die via het Platform wordt verstrekt onjuist, niet actueel of ongeschikt is voor het door u beoogde doel. U mag niet uitgaan van de juistheid van de Informatie. Jaarbeurs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door inhoudelijke onjuistheden of tekortkomingen, dan wel enig ander gebrek in de gegevens of Informatie die staan op het Platform.

4.4 Op het Platform bevinden zich diverse links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor Informatie of gegevens op websites van derde partijen. Dit betekent dat wij niet de mening/informatie/gegevens van een derde partij op enigerlei wijze goedkeuren of er enige associatie mee hebben.

4.5 Wij streven naar een redelijke beschikbaarheid van het Platform en de inhoud. Echter, storingen, beperkingen, gebreken en onderbrekingen kunnen zich voordoen en zijn geen tekortkoming. Wij zullen dan ook ons best doen zo spoedig mogelijk de beschikbaarheid te herstellen.

4.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met:

a. het gebruik van het Platform door u in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden; of
b. het raadplegen of gebruiken van het Platform, waaronder maar niet beperkt tot schade ontstaan als gevolg van eventuele fouten of, onvolledigheden, foutieve adviezen, storingen of onderbrekingen in het Platform.

5 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder in ieder geval begrepen de auteursrechten, merkrechten en databankrechten – die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit (onderdelen van) het Platform en/of Informatie daarop berusten bij ons of onze licentiegevers.

5.2 Ieder gebruik van het Platform en/of (onderdelen) van haar inhoud voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden is niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van ons.

6 PRIVACY

6.1 Jaarbeurs zal in het kader van haar dienstverlening via het Platform uw persoonsgegevens verwerken en mogelijkerwijs ook verstrekken aan derden. Zie voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens ons privacy statement.

7 OVERIGE

7.1 In het geval een of meerdere bepaling(en) in deze Gebruiksvoorwaarden niet verbindend blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet aan.

7.2 Deze Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen u en Jaarbeurs dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

7.3 De bepalingen in deze Gebruiksovereenkomst doen niet af aan uw rechten op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

8 CONTACT

8.1 De inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen wijzigen. Kijk voor actuele informatie op https://www.dutchhealthhub.nl. Heeft u vragen of klachten over het Platform, neemt u dan contact op met: info@dutchhealthhub.nl.

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in